Likvidácia azbestu / eternitu z interiérových a exteriérových priestorov
STREŠNÉ CENTRUM TOMÁŠ MOLNÁR s.r.o.
STREŠNÉ CENTRUM TOMÁŠ MOLNÁR s.r.o.
0918/361 701    0907/752 282
Likvidácia azbestu / eternitu
z interiérových a exteriérových priestorov

Likvidácia azbestu v interiéroch do 10 m3 a exteriéroch

Hlavnou činnosťou našej spoločnosti STREŠNÉ CENTRUM Tomáš Molnár® je výstavba a rekonštrukcia striech. Vzhľadom na to, že v súčastnosti je ešte množstvo striech pokrytých týmto "zázračným" materiálom doplnili sme si v roku 2018 našu činnosť o likvidáciu azbestu z interiérov do 10 m3 ako aj exteriérových priestorov.

Azbest / Eternit – čo to vlastne je?

Je to technické označenie skupiny šiestich silikátových materiálov s vhodnými fyzikálnymi vlastnosťami dobre využiteľnými najmä v priemysle. Jeho typickou vlastnosťou je najmä nehorlavosť a dobrá viazatelnosť s cementom. Materiál, ktorý sa začal vyrábať na začiatku minulého storočia sa stal pre svoju pevnosť, nehorľavosť a odolnosť veľmi populárny. Používal sa najmä ako strešná krytina, dokonca na fasádach či plotoch. Ak je strecha nepoškodená, do ovzdušia sa azbest dostáva len v minimálnom množstve.

Kedy nastáva problém s azbestom

Azbest je škodlivý ak od jeho položenia uplynulo viacej ako 20 rokov
Azbest je škodlivý ak od jeho položenia uplynulo viacej ako 20 rokov
Ak je mechanicky poškodený treba taktiež začať s likvidáciou
Ak je mechanicky poškodený treba taktiež začať s likvidáciou
Ak sa  eternit / azbest začne rozpadávať, či zvetrávať vďaka poveternostným vplyvom je najvyšší čas na likvidáciu
Ak sa eternit / azbest začne rozpadávať, či zvetrávať vďaka poveternostným vplyvom je najvyšší čas na likvidáciu

Likvidácia azbestu – prečo a ako ho likvidovať

Azbest je pre človeka veľmi nebezpečný a škodlivý. Obsahuje totiž respirabilné mikroskopické azbestové vlákna, ktoré majú dĺžku 5µ a hrúbku 3µ a pri inhalácii vnikajú do pľúc a vďaka svojej ostrosti prenikajú až do bunkovej výstelky pľúc. Plúca sa odkašliavaním nedokážu týchto vlákien zbaviť, a dôvodom je vznik mnohých vážnych ochorení. Azbest sa preto považuje za veľmi nebezpečný odpad a to je hlavný dôvod, prečo sa zahájila jeho likvidácia.

Postup likvidácie azbestu

Ak nastal čas na výmenu eternitovej strechy, ZÁKON ZAKAZUJE rozoberať ju svojpomocne. Podľa vyhlášky ide o nebezpečný odpad, s ktorým môže nakladať len firma, ktorá má na takúto činnosť vydané oprávnenie od ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA Slovenskej republiky. Postup pi likvidácii azbestu STANOVUJE ZÁKON O OCHRANE ,PODPORE A ROZVOJI VEREJNÉHO ZDRAVIA.

Realizačná firma postupuje nasledovne:
  •   Vypracuje plán práce
  •   Zabezpečí povolenie od regionálneho hygienika
  •   Vytvorí kontrolované pásmo, do ktorého majú povelený vstup len oprávnené osoby a spôsobilí pracovníci s osobnými ochrannými pomôckami. Vstu a výstup z kontrolovaného pásma je možný len cez hygienickú slučku.
  •   Vykoná stabilizáciu či zapuzdrenie azbestu špeciálnou chemikáliou, aby sa zabránilo uvoľňovaniu počas demontáže.
  •   Nasleduje demontáž a balenie do polyetylénových vriec, ktoré musia byť označené ako nebezpečný odpad a následne tento odpad odváža na skládku, ktorá je na to určená.
  •   Po ukončení prác sa špeciálnym prípravkom zlikvidujú uniknuté vlákna z ovzdušia, interiér sa vyčistí priemyselným vysávačom s HEPA FILTROM a minimálnou záchytnosťou 99,9 % prachových častíc.
  •   Posledným krokom je kontrolné meranie koncentrácie azbestu a odovzdanie dokumentácie.

Naše oprávnenie na odstraňovanie azbestu

Oprávnenie na odstraňovanie azbestu Sme držiteľom oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb v exteriéroch bez súvisu s vnútornými priestormi budov, v ktorých nie je možné z technického hľadiska vytvoriť kontrolované pásmo s podtlakovým systémom a na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb v interiéroch budov v uzavretých priestoroch do 10m3, s vytvorením kontrolovaného pásma s použitím priemyselného vysávača.